Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan Allianz Direct op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Allianz Direct aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze website.

Auteursrechten

Op de inhoud van deze website, fotografie, content en interviews rusten auteursrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Allianz Direct.

Ook Allianz doet er alles aan om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Eén van de maatregelen is dat er zoveel mogelijk thuis gewerkt wordt. Betekent dit dat wij geen kennismakingsgesprekken meer voeren? Absoluut niet! Vanaf nu vindt de sollicitatieprocedure gewoon via digitale kanalen plaats.